Dnes v noci mezi 02.10 - 02.15h proběhne aktualizace GitLabu na verzi 14.5.

Commit e7ff5cfb authored by Ľuboslav Pivarč's avatar Ľuboslav Pivarč
Browse files

Update .gitlab-ci.yml

parent b2778d58
Pipeline #21418 passed with stages
in 17 minutes and 51 seconds