Dnes v noci mezi 02.10 - 02.15h proběhne aktualizace GitLabu na verzi 14.5.

Commit 1c6fdbfd authored by Ľuboslav Pivarč's avatar Ľuboslav Pivarč
Browse files

add mellon to beta

parent e518cdc0
Pipeline #25069 failed with stages
in 12 seconds