Dnes v noci mezi 02.10 - 02.15h proběhne aktualizace GitLabu na verzi 14.5.

Commit 4c289a7c authored by Ľuboslav Pivarč's avatar Ľuboslav Pivarč
Browse files

update

parent f25ca877
Pipeline #27820 failed with stages
in 0 seconds