GitLab ÚVT

Přihlášení

Přístup je pro všechny zaměstnance a studenty MU. Pro přihlášení zvolte tlačítko MUNI

Externí spolupracovníci součástí EINFRA. Pro přihlášení zvolte tlačítko EINFRA AAI

Externí spolupracovníci mimo MU nebo EINFRA. Kontaktujte ServiceDesk ÚVT s žádostí o vytvoření hostovského účtu a odůvodněním Pro přihlášení zvolte tlačítko MUNI

Prozkoumat veřejné projekty.

Další informace o službě nalezenete na IT katalogu MU.

V případě problémů se službou kontaktujte ServiceDesk ÚVT.


Log-in

Service is available for all students and employees of MU. In order to log-in click MUNI

External associates part of EINFRA. In order to log-in click EINFRA

External associates outside of MU or EINFRA. Contact ServiceDesk ICS with request to create an account and why In order to log-in click MUNI

Explore public projects.

Additional information about this service can be found on IT catalogue MU.

In case of issues with the service contact ServiceDesk ICS.

GitLab ÚVT