Dnes v noci mezi 02.10 - 02.15h proběhne aktualizace GitLabu na verzi 14.5.

Commit e1bff1a6 authored by Ľuboslav Pivarč's avatar Ľuboslav Pivarč
Browse files

add init container

parent 31dc1a84
Pipeline #21737 passed with stages
in 5 minutes and 49 seconds